کمک های رمضانی بنیاد خیریه دوستم به همکاری موسسه شیخ سلطان بن خلیفه به ولایت نیمروز