رییس بنیاد دوستم محترم حاجی باتور دوستم شام شنبه محصلین نهاد های مختلف را به افطاریه دعوت کرد