دیدار الحاج باتور دوستم ريس بنیاد دوستم با ورزشكاران كوره ش جوزجان و مزارشریف