بنیاد دوستم چهارتن از مجروحین را با دوتن از‌پایواز های شان ‌غرض تداوی به کشور هندوستان اعزام نمود