از شمال تا جنوب و از جنوب تا غرب!

پله به پله کمک های رمضانی بنیاد خیریه دوستم به همکاری موسسه شیخ سلطان بن خلیفه به ولایت نیمروز رسید.

از شمال تا جنوب و از جنوب تا غرب!
پله به پله کمک های رمضانی بنیاد خیریه دوستم به همکاری موسسه شیخ سلطان بن خلیفه به ولایت نیمروز رسید.
امروز بیش از یک هزار خانواده فقیر،نیازمند و مستمند در مرکز و ولسوالی های نیمروز از کمک های بنیاد خیریه دوستم مستفید شدند.
این کمک ها که شامل برنج، روغن خرما و دیگر مواد های لازمی خانواده ها بوده که با حضور هییت اعزامی معاونیت اول ریاست جمهوری، نمایندگان امارات متحده عرب، مسوولان دولتی و نمایندگان ولایت نیمروز، بنیاد خیریه دوستم و شورای اجتماعی الکوزی به فقرا و نیازمندان توزیع گردید.
پوشش گسترده و همه جانبه کمک های بنیاد دوستم خوشبینی ها و با استقبال گرم مردم رو برو شده لبخند شادی شادی و آسایش را برای خانواده های نیازمندی به میان آورده است.
بنیاد خیریه دوستم وسیلهء برای بهزیستی و آرامش برای در خانواده های فقرا است و با دستگیری از قشر محروم و بی بضاعت جامعه، بستر همدلی را میان مردم به وجود آورده است.
در کمک های بنیاد دوستم اولویت همکاری با نیازمندان است نه سمت و قوم!
بنیاد دوستم بر حاکم ساختن برادری و همدلی میان اقوام ساکن می اندیشید.