شبی که رییس بنیاد دوستم گریست

حاجی باتور دوستم شام پنجشنبه مادران و خواهران حادثه خونین چهار راهی زنبق را به افطاریه دعوت کرده و از آنان دلجویی کرد. بعداز افطار طی چند ساعت حاجی باتور دوستم، مادر و خواهران شهداء حادثات اخیر سخنرانی کردند. صحبت های مادران و خواهران شهداء تا حدی غم انگیز بود که حاجی باتور دوستم و حاضرین گریستند. در فرجام این نشست رییس بنیاد دوستم خانواده های قربانیان حادثات اخیر را با اهدا تحایف نوازش کرد.