حاجی باتور دوستم با جوانان

رییس بنیاد دوستم محترم حاجی باتور دوستم شام شنبه محصلین نهاد های مختلف را به افطاریه دعوت کرده یکجا با ایشان افطار کرد.

حاجی باتور دوستم به جوانان:
“به قول حضرت علی کرم الله وجهه هزار بار مظلوم واقع شوید اما، یکبار ظالم واقع نشوید!”

رییس بنیاد دوستم محترم حاجی باتور دوستم شام شنبه محصلین نهاد های مختلف را به افطاریه دعوت کرده یکجا با ایشان افطار کرد. شروع و فرجام افطاریه با آیات قرآنی و دعا به خیر ملت و وطن همراه بود. رییس بنیاد دوستم دانشجویان را به فراگیری علم و دانش تشویق کرده بر حفظ و تقویت وحدت ملی و همدیگر پذیری در سطح این قشر تاکید کرد.