تيم فوتسال بانوان بنياد “دوستم” در هرات در اولين ديدار تيم فوتسال بانوان ميوند را ٦/ ٠ مغلوب كرد.

تيم فوتسال بانوان بنياد “دوستم” در هرات در اولين ديدار تيم فوتسال بانوان ميوند را ٦/ ٠ مغلوب كرد.
بانوان وزريده و ورزشكار را تش ويق نماييد.