بنياد دوستم به عهدش وفا کرد!

بنیاد دوستم چهارتن از مجروحین دهمزنگ را با دوتن از‌پایواز های شان ‌غرض تداوی به کشور هندوستان اعزام نمود

بنياد دوستم به عهدش وفا کرد!
طوری که میدانید یک روز بعداز حادثه خونین دهمزنگ طبق هدایت جلالتماب معاونصاحب اول ریاست جمهوری، رییس و اعضای ارشد ریاست دفتر مقام و بنیاد انکشافی دوستم ازمجروحین حادثه در شفاخانه دیدن نموده و وعده هرگونه همکاری را نموده بودند. حسب وعده و نظر به پیشنهاد مردمی امروز بنیاد دوستم چهارتن از مجروحین را با دوتن از‌پایواز های شان ‌غرض تداوی به کشور هندوستان اعزام نمود. البته مصارف اخذ پاسپورت، تکت رفت و برگشت و یکمقدار وجوه نقدی قابل ملاحظه که تکاپوی مصارف تداوی شان را بکند نیز در خدمت عزیزان قرار داده شد.