برای بار دوم کمک بیش از یک هزار خانواده در ولایت هرات

به نام خداوند رازق و توانا

در تداوم کمک های بنیاد خیریه دوستم به ولایت های مختلف کشور، برای بار دوم بیش از یک هزار خانواده در ولایت هرات از کمک های بنیاد خیریه دوستم به همکاری موسسه شیخ سلطان بن خلیفه و شورای الکوزی در غرب، مستفید شدند.
این کمک ها که شامل خرما، روغن و برنج می باشد، برای خانواده های که با فقر و تنگدستی شدید دست و پنجه نرم می کردند، توزیع گردید.