درباره ما

معلومات عمومی در مورد بنیاد دوستم

بنیاد دوستم به هدایت جاللتماب محترم الحاج استر جنرال عبدالرشید دوستم بخاطر تحقق آرمان های انسان دوستانه ایشان به ریاست محترم الحاج باتور دوستم به تاریخ 24 سنبله 1394 طی محفلی با شکوهی در کابل رسما افتتاح گردید. هدف از ایجاد این بنیاد دستگیری نیازمندان و مستمندان بوده , بنیاد حیثیت پل ارتباط میان ثروتمندان مخیر و فقرا را دارد هیات هیات رهبری و دست اندرکاران این بنیاد تامین عدالت اجتماعی ، رفاه و آسایش در جامعه و ادا نمودن دین اسالمی و ملی را هدف اساسی خویش دانسته در زمینه تحقق این آرمان واال از تالش های مخیرانه و بشر دوستانه کوتاهی نخواهند کرد. این بنیاد بخاطر معاونت و کمک به شهروندان مستحق کشور در زمینه های فرهنگی و اجتماعی فعالیت مینماید. فعالیت های این بنیاد در زمینه فرهنگی را ایجاد کورس ها، تدویر سیمینار های علمی، کمک به مکاتب دولتی و خصوصی ، همکاری با پوهنتونها و موسسات تعلیمی و تحصیلی هیات رهبری ی و تاسیس مکان خوب زندگی برای محصلین و متعلمین بی بضاعت تشکیل میدهد. فعالیت های این بنیاد را در زمینه اجتماعی کمک به فقرا و بیجا شدگان در صورت وقوع حادثات طبیعی مانند زلزله، سیالب ها، جنگ ، خشک سالی و دیگر حادثات تشکیل میدهد. این بنیاد از بدو تاسیس تا امروز توانسته کمک های بشر دوستانه انسان های مخیر و انسان دوست را با صداقت و ایمان داری کامل به مستحقین واقعی رسانیده وظیفه اصلی و اساسی اش که همانا واسطه شدن میان فقرا و ثروتمندان میباشد، انجام داده است.