پیام رییس عمومی بنیاد دوستم

پیام رییس عمومی بنیاد دوستم

به نام آن که نامش آرامش بخش دل هاست!

هموطن عزیز! کشور عزیز ما افغانستان طی چندین دهه جنگ های تحمیلی و ویرانگر، در ابعاد مختلف محکوم به عقب گرد شد. زیربناهای فزیکی و معنوی کشور، به دلیل هرج و مرج های سیاسی – نظامی ضربات جبران ناپذیری را متحمل شد. جنگ های خانمان سوز، تعداد زیادی از هموطنان مان را به کام مرگ فرستاد و تعداد زیادی را هم معلول ساخت، و به هزارها هموطنان ما مجبور به ترک وطن شدند. نهادهای دولتی، تاسیسات عامه، بنیادهای حامی اقتصاد و کارزا، همه و همه در نتیجه نابسامانی های متذکره، تضعیف و یا هم از کار افتادند. تنش های قومی – زبانی و منطقه یی، که از سوی برخی کشورها و سازمان های استخباراتی بر ملت مظلوم افغانستان تحمیل شد، درزهای بزرگی را میان جناحهای مختلف و اقوام ساکن کشور ایجاد کرد.

با در نظرداشت موارد فوق و مقتضای وضعیت فعلی کشور، بنیاد دوستم جهت بهبود بنیه های روابط اجتماعی، رشد فرهنگ همدیگر پذیری، تقویه نهاد های اقتصادی جمعی و فردی، تشویق و همکاری جوانان در عرصه تعلیم و تربیه، تحصیالت عالی، زدودن تبعیض در زمینه های مختلف و باالخره ایجاد یک جامعه آرام و مرفه، با حمایت مادی و معنوی جاللتمآب الحاج سترجنرال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی اسالمی افغانستان و معاون اول مقام ریاست جمهوری اسالمی افغانستان تاسیس گردید. تا باشد به وسیله این بنیاد در جهت تحقق موارد متذکره، در همکاری و همیاری شما وطنداران عزیز، کشتی شکسته را به سر منزل مقصود برسانیم. بجا میدانم تا از همه ی هموطنان عزیز ما چی درداخل کشور و یا خارج از کشور کمک های نقدی و یا جنسی شان را از طریق بنیاد دوستم به هموطنان نیازمندان شان ارسال داشتند تشکری نمایم. بنیاد دوستم با شفافیت کامل این کمک ها را به مستحق ترین ها، فارغ از مسایل قومی، سمتی، لسانی، مذهبی توزیع نموده و در آینده نیز متعهد به انجام این وظیفه انسانی و وجدانی میباشد. افغانستان خانه ی مشترک همه ی افغانهاست، درد هر هموطن، درد مشترک همه ی ماست. ما در راه خدمت به مردم خود کمر بسته ایم و با الهام از رهنمود های رهبر ملی و مردمی خویش الحاج ستر جنرال عبدالرشید دوستم این راه را تا آخر ادامه خواهیم داد.

الحاج باتور دوستم
موسس و رییس عمومی بنیاد دوستم
و تلویزیون باتور