برنامه های دارای اولویت بنیاد

 جذب بورسیه های تحصیلی برای جوانان کشور
 تمویل برنامه های فرهنگی
 ایجاد رسانه های تصویری، شنیداری و چاپی.
 همکاری با دولت ونهادهای انکشافی در قسسمت نهادینه سازی، دیموکراسی، آزادی بیان،
حقوق زن و تشویق جوانان در سهم گیری در پروسه های ملی مانند انتخابات شورهای
ولسوالی، شوراهای والیتی، انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری.
 ایجاد لیلیه برای محصلین بی بضاعت
 جذب و توزیع مواد ضروری اولیه به آسیب دیده گان حوادث طبیعی در نقاط مختلف کشور
 توزیع مواد غذایی برای ضرورتمندان که از فقر رنج میبرند و سیار فعالیت های عام المنفعه و
انکشافی