کمک مالی

کمک مالی

رسانه

یجاد رسانه های تصویری، شنیداری و چاپی.

فرهنگ

تمویل برنامه های فرهنگی

تحصیلات

جذب بورسیه های تحصیلی برای جوانان کشور