اهداف بنیاد

هدف اصلی این بنیاد کمک به عملی شدن اندیشه و اهداف خیر خواهانه و بشر دوستانه محترم الحاج ستر جنرال عبدلرشید دوستم و منسجر ساختن نیروی فکری جوانان و مستعد و با احساس کشور، مبنی بر بلند بردن سطح دانش و رشد فرهنگ و اقتصاد و ترویج بشر دوستی و در سراسر کشور میباشد. بنا بر این فعالیت های بنیاد دوستم ذیآل خالصه میگردد:

1 .حمایت از مکاتب، لیسه های خصوصی، آموزشگاه های تعلیمی، تربیتی، و حرفوی جهت ارتفا سطح دانش جوانان کشور.

2 .تقویت مراکز آموزش کامپیوتر، زبانهای بین المللی و دیپارتمنت های هنری ) خوشنوسی،
رسامی، نقاشی، حجاری، موسقی و سایر صنایع دستی.
3 .تهیه، تدوین و انتشار کتاب ها، دانشنامه ها، اطلس ها، فیلم های مستند، لوح های
فشرده و دیگر آثار مرتبط.
4 .بخاطر رشد و ارتقا سویه تعلیمی و تربیتی جوانات ایجاد کتابخانه های در چوکات فعالیتهای
بنیاد.
5 .ایجاد تسهیالت اقتصادی جهت ادامه تحصیل جوانان بی بضاعت در داخل و خارج کشور
معلومات عمومی در مورد بنیاد دوستم.
6 .ایجاد زمینه تحصیل در چوکات قوانین نافذه دولت، برای جوانان مستعد در داخل و خارج
کشور به اجازه دولت.
7 .ارتقای ظرفیت های علمی و مسلکی جوانان از طریق تدویر سمینار ها، کنفرانس ها،
ورکشاپ ها و همچنان سازماندهی مسابقات درسی، ذهنی و سپورتی در سایر نقاط
کشور.
8 .تاسیس لیلیه ها برای محصلین و متعلمین بیضاعت به شکل مجانی در مرکز و والیات
مختلف کشور.
9 .تجلیل و گرامی داشت از شخصیت های ملی تاریخی, علمی و فرهنگی کشور.
10 .انجام دادن تحقیقات علمی , اجتماعی, فرهنگی و تاریخی به شکل انفرادی و یا گروهی و
همچنان فراهم نمودن تسهیالت برای محققین جهت کاوشهای جدید علمی.
11 .فراهم نمودن امکانات الزم برای محققین بخاطر تحقیق و انتقال فن آوری های جدید به
کشور.
12 .فعالیت های علمی جهت رشد و انکشاف زبان و فرهنگهای محلی در چوکات ماده چهل و
سوم قانون اساسی کشور.
13 .حفظ, احیا و معرفی عرف, عادات و عنعنات )ازرشهای فولکلوریک( مردم افغانساتان.
14 .توجه بیشتر به رشد ورزش های عنعنوی, بومی و معرفی آن در سطح ملی و بین الملی
15.رساندن کمک به آسیب دیده گان حوادث طبیعی
16 .حمایت مادی و معنوی از افراد بی بضاعت کشور
17 .بخاطر تقویه بنیه اقتصادی اشخاص بی بضاعت کشور، جلت و توزیع کمک های انسانی افراد
خییر.
18 .تالش جهت رفع تبعیض و خشونت علیه زنان
19 .تشویق والدین جهت فرستادن دخترانشان به مکاتب، آموزشگاه ها و موسسات تحصیالت
عالی راه اندازی کمپاین تبلیغاتی جهت زرع نهال های مثمر و سالم نگهداشتن محیط
زیست، حفظ جنگالت و حیات وحش.
20 .آگاه ساختن مردم از حفظ الصحه محیطی و وقایه طفل و مادر در برابر امراض ساری.
21 .ایجاد همآهنگی میان سازمان ها و نهادهای مرتبط با بنیاد دوستم و نظارت بر فعالیت های
آنان در جهت اجرای استراتیژی و برنامه های تصویب شده.
ایجاد همآهنگی در بین نهاد های مرتبط مبنی بر رشد اقتصادی، بلند بردن سطح دانش
و فرهنگ و نهادینه ساختن ارزش های انسانی در سرتاسر کشور.
معلومات عمومی در مورد بنیاد دوستم.
22 .ایجاد واحد های مستقل و شخصیت های حقوقی و انجام کلیه فعالیتهایکه در جهت تحقق
اهداف و موضوع فعالیت بنیاد ضروری باشند برای انجام هر یک از وظایف و ماموریت های
فوق مجوز خاصی نیاز باشد، پس از اخذ مجوز الزم اقدام خواهد شد.